top of page

 

עבודה בקבוצות משקפת נאמנה את הצורך הבסיסי של האדם להשתייך למסגרת קבוצתית, לתרום ולהיתרם באווירה תומכת, לרכוש מיומנויות ולהתאמן בהן.

 

ממצאים מתוך חקר המוח מדגישים שגמישות מוחית (plasticity) היא תכונה שנמשכת לאורך החיים.

בהקשר זה, ריבוי של התנסויות "בקבוצה" יוצר קונטקסט ייחודי שיכול להרחיב, ליצור ולשמר שינויים מבניים במוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההתערבות הקבוצתית עונה על: 

  1. הצורך של הילדים להיות מעורבים, להוציא לפועל ולהשלים מגוון פעילויות יומיום בתחומי עיסוק שונים ובלימודים בפרט, באופן תואם גיל.

  2. הצורך של הילדים להפיק הנאה וסיפוק כתוצאה מההתערבות בריפוי בעיסוק.

  3. הצורך של הילדים למלא באופן יעיל את דרישות התפקידים אשר בהם מעורבים (אח/אחות, תלמיד, חבר).

  4. הצורך של הילדים במיומנויות שונות על מנת להתמודד בסביבת הגן, בית הספר ובפעילויות משחק בשעות הפנאי.

 

 

הסדנאות מתייחסות לשלושה מרכיבים עיקריים:

  • תוכן- ידע ומיומנויות המובאים מבחוץ אל התהליך הקבוצתי.

  • תהליך- "האווירה הקבוצתית", הדינאמיקה המתרחשת בין חברי הקבוצה על כל מרכיביה, ללא קשר לתוכן מסויים לדוגמא: עזרה הדדית, תמיכה או לחילופין כעס.

  • מבנה- תכנון המפגש על ידי המנחה, הפיכת הרעיון לשפה. 

 

בסופו של התהליך, כל ילד יוכל להתמודד ולהשלים משימות משחק ולמידה

המצופות בגילו, ליד שולחן או במרחב, בהתאם לפוטנציאל שלו.

bottom of page